نام منصور منصور عالم زاده گرجي
 نام خانوادگی عالم زاده گرجي
 ایمیل
 سمت مسئول بخش انگل شناسی
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام اسکندر اسکندر حیدری
 نام خانوادگی حیدری
 ایمیل
 سمت کاردان بخش نمونه گیری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام پوران پوران براري سوادکوهي
 نام خانوادگی براري سوادکوهي
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش نمونه گیری و جداسازی سرم
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام رمضانعلی رمضانعلی محسني کلاگر
 نام خانوادگی محسني کلاگر
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام حامد حامد براري سوادکوهي
 نام خانوادگی براري سوادکوهي
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام فرهاد فرهاد بوداغی
 نام خانوادگی بوداغی
 ایمیل
 سمت کاردان بخش نمونه گیری
 تحصیلات کاردان آزمایشگاه و دانشجوی پزشکی
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام المیرا المیرا کلانتری
 نام خانوادگی کلانتری
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام سمانه سمانه رحمتی
 نام خانوادگی رحمتی
 ایمیل
 سمت مسئول بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام فهیمه فهیمه هزارجريبي
 نام خانوادگی هزارجريبي
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناش
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام فاطمه فاطمه گاوزن درونکلا
 نام خانوادگی گاوزن درونکلا
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام صفا صفا خستو
 نام خانوادگی خستو
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام محمدزمان محمدزمان بخت
 نام خانوادگی بخت
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام سید مهدی سید مهدی جاندل
 نام خانوادگی جاندل
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام سما سما ابوالقاسم نژاد
 نام خانوادگی ابوالقاسم نژاد
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری و جداسازی سرم
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
رفتن به بالای صفحه