دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام منصور منصور عالم زاده گرجي
 نام خانوادگی عالم زاده گرجي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
 نام اسکندر اسکندر حیدری
 نام خانوادگی حیدری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
 نام سیدصفر سیدصفر ميررمضاني
 نام خانوادگی ميررمضاني
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن
 
 
 نام پوران پوران براري سوادکوهي
 نام خانوادگی براري سوادکوهي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
 نام رمضانعلی رمضانعلی محسني کلاگر
 نام خانوادگی محسني کلاگر
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
 نام حامد حامد براري سوادکوهي
 نام خانوادگی براري سوادکوهي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
 نام فرهاد فرهاد بوداغی
 نام خانوادگی بوداغی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
 نام المیرا المیرا کلانتری
 نام خانوادگی کلانتری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
 نام سمانه سمانه رحمتی
 نام خانوادگی رحمتی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
 نام فهیمه فهیمه هزارجريبي
 نام خانوادگی هزارجريبي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
 نام فاطمه فاطمه گاوزن درونکلا
 نام خانوادگی گاوزن درونکلا
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه بخش نمونه گیری
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه