نام انسیه انسیه شفیق
 نام خانوادگی شفیق
 ایمیل
 سمت مسئول فنی
 تحصیلات متخصص پاتولوژی
 آدرس و تلفن 981132196820-237+
 نام بنت الهدی بنت الهدی آقابابايي امیر
 نام خانوادگی آقابابايي امیر
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش پاتولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-241+
 نام فاطمه فاطمه رستگاري
 نام خانوادگی رستگاري
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش پاتولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-241+
 نام ندا ندا  صدیق
 نام خانوادگی صدیق
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش پاتولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام سید یاسر سید یاسر حسنی
 نام خانوادگی حسنی
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
رفتن به بالای صفحه