دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام انسیه انسیه شفیق
 نام خانوادگی شفیق
 ایمیل
 سمت مسئول فنی
 تحصیلات متخصص پاتولوژی
 واحد مربوطه بخش پاتولوژی
 آدرس و تلفن 981112196820-237+
 
 
 نام بنت الهدی بنت الهدی آقابابايي امیر
 نام خانوادگی آقابابايي امیر
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش پاتولوژی
 آدرس و تلفن
 
 
 نام فاطمه فاطمه رستگاري
 نام خانوادگی رستگاري
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش پاتولوژی
 آدرس و تلفن
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه