نام امراله امراله مصطفی زاده
 نام خانوادگی مصطفی زاده
 ایمیل
 سمت مسئول بخش ایمونولوژی
 تحصیلات دکتری ایمونولوژی (PhD)
 آدرس و تلفن 981132196820-226+
 نام فرهنگ فرهنگ شیرزاد
 نام خانوادگی شیرزاد
 ایمیل
 سمت مسئول بخش ویرولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-228+
 نام عصمت عصمت يعقوبي
 نام خانوادگی يعقوبي
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش ایمونولوژی و مشاور علمی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-228+
 نام فاطمه فاطمه مرادی
 نام خانوادگی مرادی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش ایمونولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-228+
 نام امید امید بابانیا
 نام خانوادگی بابانیا
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش ایمونولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-228+
رفتن به بالای صفحه