نام امراله امراله مصطفی زاده
 نام خانوادگی مصطفی زاده
 ایمیل
 سمت مسئول بخش ایمونولوژی
 تحصیلات PhD
 آدرس و تلفن 981112196820-226+
 نام فرهنگ فرهنگ شیرزاد
 نام خانوادگی شیرزاد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-228+
 نام عصمت عصمت يعقوبي
 نام خانوادگی يعقوبي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-228+
رفتن به بالای صفحه