دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام سيد اسداله سيد اسداله ترابی
 نام خانوادگی ترابی
 ایمیل
 سمت مسئول بخش هورمون شناسی
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش هورمون شناسی
 آدرس و تلفن 981112196820-229+
 
 
 نام محسن محسن فاضل
 نام خانوادگی فاضل
 ایمیل
 سمت مسئول ایمنی و بهداشت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش هورمون شناسی
 آدرس و تلفن 981112196820-229+
 
 
 نام محمدتقي محمدتقي حکیمی
 نام خانوادگی حکیمی
 ایمیل Rouzbehhakimi@gmail.com
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش هورمون شناسی
 آدرس و تلفن 981112196820-229+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه