نام سيد اسداله سيد اسداله ترابی
 نام خانوادگی ترابی
 ایمیل
 سمت مسئول بخش هورمون شناسی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-229+
 نام محسن محسن فاضل
 نام خانوادگی فاضل
 ایمیل
 سمت مسئول ایمنی و بهداشت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-229+
 نام محمدتقي محمدتقي حکیمی
 نام خانوادگی حکیمی
 ایمیل Rouzbehhakimi@gmail.com
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-229+
رفتن به بالای صفحه