دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام فاطمه صغري فاطمه صغري غلامي
 نام خانوادگی غلامي
 ایمیل
 سمت مسئول صندوق
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه بخش پذیرش
 آدرس و تلفن 981112196820-209+
 
 
 نام زهرا زهرا موسوي طبری
 نام خانوادگی موسوي طبری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه بخش پذیرش
 آدرس و تلفن 981112196820-209+
 
 
 نام الهه الهه مهدوي
 نام خانوادگی مهدوي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه بخش پذیرش
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 
 
 نام منیره منیره اسماعیل جعفري
 نام خانوادگی اسماعیل جعفري
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش پذیرش
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 
 
 نام فاطمه فاطمه قمي بیشه
 نام خانوادگی قمي بیشه
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 واحد مربوطه بخش پذیرش
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 
 
 نام سمانه سمانه محمودی وانعلیا
 نام خانوادگی محمودی وانعلیا
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش پذیرش
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 
 
 نام مهسا مهسا محمدنتاج
 نام خانوادگی محمدنتاج
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش پذیرش
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 
 
 نام مریم مریم کاوسی داودی
 نام خانوادگی کاوسی داودی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 واحد مربوطه بخش پذیرش
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 
 
 نام معصومه معصومه اکبريان طبری
 نام خانوادگی اکبريان طبری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه بخش پذیرش
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه