نام فاطمه صغري فاطمه صغري غلامي
 نام خانوادگی غلامي
 ایمیل
 سمت مسئول صندوق
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-209+
 نام زهرا زهرا موسوي طبری
 نام خانوادگی موسوي طبری
 ایمیل
 سمت همکار بخش پذیرش
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-209+
 نام الهه الهه مهدوي
 نام خانوادگی مهدوي
 ایمیل
 سمت همکار بخش پذیرش
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-207+
 نام منیره منیره اسماعیل جعفري
 نام خانوادگی اسماعیل جعفري
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-207+
 نام سمانه سمانه محمودی وانعلیا
 نام خانوادگی محمودی وانعلیا
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-207+
 نام مهسا مهسا محمدنتاج
 نام خانوادگی محمدنتاج
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-207+
 نام مریم مریم کاوسی داودی
 نام خانوادگی کاوسی داودی
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-207+
رفتن به بالای صفحه