نام انسیه انسیه شفیق
 نام خانوادگی شفیق
 ایمیل
 سمت مسئول فنی
 تحصیلات متخصص پاتولوژی
 آدرس و تلفن 981132196820-237+
 نام شیما
 نام خانوادگی سلیمانی امیری
 ایمیل
 سمت رئیس آزمایشگاه
 تحصیلات متخصص پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال
 آدرس و تلفن
 نام قاسمعلی قاسمعلی نیکنفس
 نام خانوادگی نیکنفس
 ایمیل
 سمت سوپروایزر
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-205+
 نام محمد محمد پورعلیجان
 نام خانوادگی پورعلیجان
 ایمیل
 سمت مسئول بخش PCR
 تحصیلات PhD پزشکی مولکولی
 آدرس و تلفن 981132196820-235+
 نام امید امید جزایری
 نام خانوادگی جزایری
 ایمیل
 سمت مسئول بخش ژنتیک
 تحصیلات PhD ژنتیک انسانی
 آدرس و تلفن
 نام سيد اسداله سيد اسداله ترابی
 نام خانوادگی ترابی
 ایمیل
 سمت مسئول بخش هورمون شناسی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-229+
 نام عبدالرضا عبدالرضا محمدقلي پور
 نام خانوادگی محمدقلي پور
 ایمیل
 سمت مسئول جذب پرسنل / سلامت جنین/سوپروایزر
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-226+
 نام مهدی مهدی غلامی بهنمیری
 نام خانوادگی غلامی بهنمیری
 ایمیل gholami@razilab.ir
 سمت کارشناس، مشاور و مدیر سایت آزمایشگاه
 تحصیلات PhD بیوشیمی بالینی
 آدرس و تلفن 01132196820-223
 نام فاطمه فاطمه قائمی امیری
 نام خانوادگی قائمی امیری
 ایمیل
 سمت مسئول بخش های الکتروفورز، HPLC و متابولیک
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-242+
 نام عصمت عصمت يعقوبي
 نام خانوادگی يعقوبي
 ایمیل
 سمت مسئول بخش ایمونولوژی
 تحصیلات کارشناس ارشد ایمونولوژی
 آدرس و تلفن 981132196820-228+
 نام محمدتقي محمدتقي حکیمی
 نام خانوادگی حکیمی
 ایمیل Rouzbehhakimi@gmail.com
 سمت کارشناس بخش هورمون شناسی و متابولیک
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-229+
 نام غريب رضا غريب رضا اصغری
 نام خانوادگی اصغری
 ایمیل
 سمت مسئول بخش هماتولوژِی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-227+
 نام حمیدرضا حمیدرضا نعمت الهي
 نام خانوادگی نعمت الهي
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش هورمون/سوپروایزر
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-227+
 نام سمیا سمیا مومني آهنگر
 نام خانوادگی مومني آهنگر
 ایمیل
 سمت مسئول بخش بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-223+
 نام فرهنگ فرهنگ شیرزاد
 نام خانوادگی شیرزاد
 ایمیل
 سمت سوپروایزر بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820+
 نام علیرضا علیرضا  صالحیان
 نام خانوادگی صالحیان
 ایمیل AlirezaSalehian@razilab.ir
 سمت مسئول بخش فن آوری اطلاعات
 تحصیلات کارشناس ارشد مهندسی كامپيوتر-نرم افزار
 آدرس و تلفن 981132196820-243+
 نام میترا میترا اسکندري طوری
 نام خانوادگی اسکندري طوری
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش PCR
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-235+
 نام زهرا زهرا فغان زاده گنجی
 نام خانوادگی فغان زاده گنجی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش ژنتیک
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-235+
 نام امید امید بابانیا
 نام خانوادگی بابانیا
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش ایمونولوژی
 تحصیلات کارشناس آزمایشگاه/ کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-228+
 نام سپیده سپیده سلامي کناری
 نام خانوادگی سلامي کناری
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-223+
 نام آوا آوا طلوعی
 نام خانوادگی طلوعی
 ایمیل
 سمت کاردان بخش بیوشیمی
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-223+
 نام طیبه طیبه رمضاني
 نام خانوادگی رمضاني
 ایمیل
 سمت مسئول بخش میکروبیولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-219+
 نام محمد محمد میکانيکي
 نام خانوادگی میکانيکي
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش میکروب و انگل شناسی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-222
 نام محمود محمود عالم زاده گرجي
 نام خانوادگی عالم زاده گرجي
 ایمیل
 سمت مسئول بخش بیوشیمی ادرار
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-221
 نام محمدعلی محمدعلی پورهاشم
 نام خانوادگی پورهاشم
 ایمیل
 سمت مسئول بخش جداسازی سرم
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-211
 نام محمود محمود فخرايي
 نام خانوادگی فخرايي
 ایمیل
 سمت مسئول صندوق
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام بنت الهدی بنت الهدی آقابابايي امیر
 نام خانوادگی آقابابايي امیر
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش پاتولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-241+
 نام فاطمه فاطمه رستگاري
 نام خانوادگی رستگاري
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-241+
 نام پوران پوران براري سوادکوهي
 نام خانوادگی براري سوادکوهي
 ایمیل
 سمت مسئول بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام رمضانعلی رمضانعلی محسني کلاگر
 نام خانوادگی محسني کلاگر
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام حامد حامد براري سوادکوهي
 نام خانوادگی براري سوادکوهي
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام سمانه سمانه رحمتی
 نام خانوادگی رحمتی
 ایمیل
 سمت کارشناس و مسئول کیفیت بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام فاطمه فاطمه گاوزن درونکلا
 نام خانوادگی گاوزن درونکلا
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش نمونه گیری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام فاطمه فاطمه هدايتي راد
 نام خانوادگی هدايتي راد
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش اداری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-212+
 نام خدیجه خدیجه نوذري
 نام خانوادگی نوذري
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری و جداسازی سرم
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-214+
 نام محرم بانو محرم بانو بابازاده
 نام خانوادگی بابازاده
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش اداری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-214+
 نام انسیه انسیه محسني افشار
 نام خانوادگی محسني افشار
 ایمیل e.afshar66@yahoo.com
 سمت مسئول بخش حسابداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-214+
 نام مهسا مهسا محمدنتاج
 نام خانوادگی محمدنتاج
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-207+
 نام مریم مریم کاوسی داودی
 نام خانوادگی کاوسی داودی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش اداری
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-207+
 نام یدالله یدالله یدالله پور
 نام خانوادگی یدالله پور
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام صابر صابر اسماعيل تبار
 نام خانوادگی اسماعيل تبار
 ایمیل Jasa210@Gmail.com
 سمت مسئول خدمات و تاسیسات
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام جانعلی جانعلی ابراهیمی
 نام خانوادگی ابراهیمی
 ایمیل
 سمت تکنسین بخش انگل شناسی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-222+
 نام ولی ولی شعبانی فرد
 نام خانوادگی شعبانی فرد
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام علی علی باقرزاده
 نام خانوادگی باقرزاده
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات فوق ديپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام محمد محمد قلی نیا
 نام خانوادگی قلی نیا
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام شهربانو شهربانو رمضانعلی زاده
 نام خانوادگی رمضانعلی زاده
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-213+
 نام زهرا زهرا رمضانعلی زاده
 نام خانوادگی رمضانعلی زاده
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-209+
 نام امیر امیر پیغان
 نام خانوادگی پیغان
 ایمیل
 سمت مسئول بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-212+
 نام هانی هانی  شکریان
 نام خانوادگی شکریان
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-214+
 نام صدیقه صدیقه محمدی
 نام خانوادگی محمدی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-207+
 نام مهدی مهدی کنعانی
 نام خانوادگی کنعانی
 ایمیل
 سمت مسئول امور بیمه
 تحصیلات فوق دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-214+
 نام ایمان ایمان ملک پور متیکلائی
 نام خانوادگی ملک پور متیکلائی
 ایمیل imanmalekpour@razilab.ir
 سمت کارشناس بخش فن آوری اطلاعات IT
 تحصیلات کارشناس مهندسی برق
 آدرس و تلفن 981132196820-243+
 نام محبوبه محبوبه رجب زاده
 نام خانوادگی رجب زاده
 ایمیل MahbobeRajabzade@razilab.ir
 سمت کارشناس بخش ژنتیک
 تحصیلات کارشناسی ارشد سلولی و تکوین
 آدرس و تلفن 981132290064+
 نام فرناز فرناز بریمانی
 نام خانوادگی بریمانی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش ژنتیک
 تحصیلات کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
 آدرس و تلفن 981132290064+
 نام حسن حسن مهدی تبار
 نام خانوادگی مهدی تبار
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن
 نام عبدالله عبدالله دانشور
 نام خانوادگی دانشور
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام علی علی علینقیزاده
 نام خانوادگی علینقیزاده
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش بیوشیمی ادرار
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام رضا رضا بابازاده
 نام خانوادگی بابازاده
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش بیوشیمی ادرار
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام فاطمه فاطمه ترابیان
 نام خانوادگی ترابیان
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش بیوشیمی ادرار
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام فاطمه فاطمه شمعلیزاده
 نام خانوادگی شمعلیزاده
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام محدثه محدثه  روح الهی
 نام خانوادگی روح الهی
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام نگین نگین رمضان زاده
 نام خانوادگی رمضان زاده
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام فاطمه فاطمه پورمحمدی
 نام خانوادگی پورمحمدی
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام مریم مریم جلیل نتاج
 نام خانوادگی جلیل نتاج
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام سحر سحر نیکنفس
 نام خانوادگی نیکنفس
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام محمد محمد  غلامی
 نام خانوادگی غلامی
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام سعید سعید حسن زاده
 نام خانوادگی حسن زاده
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام ایرج ایرج غلامی
 نام خانوادگی غلامی
 ایمیل iraj.gholami091@gmail.com
 سمت همکار بخش مالی و حسابدرای
 تحصیلات کارشناس عمران
 آدرس و تلفن
 نام حسن حسن ایراندوست
 نام خانوادگی ایراندوست
 ایمیل Hirandoost@protonmail.com
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن
 نام محمدرضا محمدرضا ابراهیمی
 نام خانوادگی ابراهیمی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش هورمون شناسی
 تحصیلات کارشناس ارشد آزمایشگاه
 آدرس و تلفن 981132196820-229+
 نام زهرا زهرا عطایی
 نام خانوادگی عطایی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام مینا مینا حسین نژاد تهمتن
 نام خانوادگی حسین نژاد تهمتن
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش هماتولوژی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 نام خدیجه خدیجه خان جانزاده
 نام خانوادگی خان جانزاده
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس علوم آزمایشگاهی
 آدرس و تلفن
 نام سپیده سپیده برهان
 نام خانوادگی برهان
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش متابولیک
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن
 نام سروناز سروناز فلاحتگر
 نام خانوادگی فلاحتگر
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش PCR
 تحصیلات کارشناس ارشد سلولی ملکولی
 آدرس و تلفن
 نام حنانه حنانه عابدی
 نام خانوادگی عابدی
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری و جداسازی سرم
 تحصیلات کارشناس آزمایشگاه
 آدرس و تلفن
 نام مریم مریم حبیبی خاکی
 نام خانوادگی حبیبی خاکی
 ایمیل
 سمت همکار بخش جداسازی سرم
 تحصیلات کارشناس آزمایشگاه
 آدرس و تلفن
 نام رها رها رنجبر
 نام خانوادگی رنجبر
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری و بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس آزمایشگاه/کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن
 نام زینب زینب پزشکی
 نام خانوادگی پزشکی
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری و بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس آزمایشگاه/کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن
 نام زهرا زهرا ارغوان
 نام خانوادگی ارغوان
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری و بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس آزمایشگاه
 آدرس و تلفن
 نام ابوالفضل ابوالفضل تقی نیا سید جلالی
 نام خانوادگی تقی نیا سید جلالی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش هماتولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام محمدعلی محمدعلی فهیمیان
 نام خانوادگی فهیمیان
 ایمیل
 سمت مسئول بیمه های تکمیلی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن
 نام ندا ندا  صدیق
 نام خانوادگی صدیق
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش پاتولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام سعید سعید پالنگ
 نام خانوادگی پالنگ
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کاردان آزمایشگاه
 آدرس و تلفن
 نام مسعود مسعود  دهستانی راد
 نام خانوادگی دهستانی راد
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس آزمایشگاه
 آدرس و تلفن
 نام فاطمه فاطمه مرادی
 نام خانوادگی مرادی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش ایمونولوژی
 تحصیلات کارشناس آزمایشگاه
 آدرس و تلفن 981132196820-228+
 نام محمد محمد  شریف نژاد عزیزی
 نام خانوادگی شریف نژاد عزیزی
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-206+
 نام صفا صفا خستو
 نام خانوادگی خستو
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کارشناس آزمایشگاه
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
 نام زهرا زهرا مکانی
 نام خانوادگی مکانی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش ژنتیک
 تحصیلات کارشناس ارشد ژنتیک
 آدرس و تلفن 981132290064+
 نام محبوبه محبوبه  حسنجانی روشن
 نام خانوادگی حسنجانی روشن
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش PCR
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام محمد محمد  باباپور
 نام خانوادگی باباپور
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-223+
 نام سید یاسر سید یاسر حسنی
 نام خانوادگی حسنی
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام حسین حسین ضربیانی میانده
 نام خانوادگی ضربیانی میانده
 ایمیل
 سمت مسئول انبار
 تحصیلات فوق دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
رفتن به بالای صفحه