تست های عملکردی آزمایشگاه رازی بابل

       1.      اندازه گیری هورمون های LH، FSH، Estradiol (30-60-90-120 min)

       2.      اندازه گیری هورمون کورتیزول بعد از تحریک (4hrs, 8hrs)

       3.      اندازه گیری هورمون کورتیزول 8AM، 11AM و 4 PM

       4.      اندازه گیری هورمون پرولاکتین بعد از تحریک (30-60 min)

       5.      اندازه گیری هورمون رشد بعد از تحریک با L-dopa    (30-45-60-90-120-180 min)

       6.      اندازه گیری هورمون رشد بعد از تحریک با گلوکز       (30-60-90-120-180 min)

       7.      اندازه گیری هورمون رشد بعد از تحریک با پروپرانولول  (30-60-90-120-180 min)

       8.      اندازه گیری هورمون رشد بعد از تحریک با کلونیدین     (30-60-90-120-180 min)

       9.      اندازه گیری هورمون رشد  30 دقیقه پس از ورزش

      10.  اندازه گیری هورمون 17-OH-Progestron (30-60-90 min and 24 hrs)

      11.  اندازه گیری هورمون تستوسترون 3 و 9 روز پس از تزریق

      12.  اندازه گیری هورمون انسولین (90-120-180 min)

      13.  اندازه گیری پپتید سی (30-60-90-120 min)


بروزرسانی: 13:58:26 1396/12/21
رفتن به بالای صفحه