پروفایل های تشخیصی قابل انجام در ازمایشگاه پاتوبیولوژی بابل:


      پروفیل آنتی بادی ضد هسته (ANA Profile) :  این تست با تعیین اتوآنتی بادی برعلیه اتو آنتی ژن های مختلف در سرم و یا پلاسما را به منظور تشخیص بیماری     لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) و سایر بیماری های خودایمن از قبیل آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، بیماری مخلوط بافت همبند (MCTD) یا سندرم شارپ، اسکلروز سیستمیک   پیشرونده یا اسکلرودرما (PSS)، پلی میوزیت، درماتومیوزیت ، سندرم CREST ( کلسینوز، پدیده رینود، اختلال عملکرد مری، اسکلروداکتیلی، تلانژکتازی)، سیروز، کلانژیت اولیه صفراوی و     هپاتیت مزمن خودایمن بکار می رود.

این   اتوآنتی بادی ها شامل :

Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1,CENPB, PCNA, ds DNA, Nucleosomes, Histones, Rib.P-protein, AMA-M2

اساس تست بر مبنای تکنیک بلاتینگ می باشد. حساسیت و اختصاصیت تست 100% می باشد.

 

اُتو آنتی بادی های با اختصاصیت بالا برای بیماریهای  خاص بافت همبند

Auto Antibodies

Diseases

Scl 70 antibodies (topoisomerase 1)

Scleroderma

Jo 1 antibodies (histidyl tRNA synthetase)

Polymyositis/dermatomyositis

SSA/Ro

Sjogren’s syndrome/NLE

SSB/La

Sjogren’s syndrome/NLE

RNP antibodies (in isolation)

MCTD

Centromere protein B

CREST syndrome/ PSS

Anti-RO-52

Scleroderma/ Polymyositis/Autoimmune Liver Diseases

Histones

RA/ Drug induced SLE

Smith(sm) antibodies

SLE

dsDNA antibodies

SLE

Nucleosomes

SLE

Ribosome P antibodies

SLE

 

 

پنل تشخیصی HLA (HLA diagnostic panel): در این روش از سرم های مختلف حاوی آنتی بادی های شناخته شده علیه آلل های مختلف HLA استفاده می شود. امروزه نمونه سرم حاوی آنتی بادی علیه آلل های شایع و نادر HLA به صورت تجاری تولید می شود. لنفوسیت های گیرنده  که حاوی مولکول های HLA است با این سرم ها مجاور شده و سپس با کمپلمان و رنگ حیاتی انکوبه می شوند.

در صورت حضور HLA خاص در سطح سلول، این آنتی ژن به آنتی بادی متصل شده، کمپلمان فعال شده و کمپلکس حمله به غشاء تشکیل می شود. به این ترتیب و با مرگ سلول، رنگ حیاتی به داخل سلول نفوذ می کند. مرگ سلولی در چاهک های مختلف با میکروسکوپ فاز کنتراست بررسی خواهد شد.

این تست انواع مختلف HLAنوع B را تعیین می کند و در تشخیص بسیاری از بیماری های اتوایمیون کمک کننده می باشد.

آنتی بادیهای شناخته شده علل آلل های مختلف HLA شامل:

§  HLA-B5

§  HLA-B51

§  HLA-B 52

§  HLA-B59

§  HLA B8

§  HLA B7

§  HLA -B27

                       

HLA-B Allele

Related Diseases

B5, B51, B52

Takayasu's disease, Behçet's disease, …

 

B27

ankylosing spondylitis,psoriaticarthritis, Reiter syndrome, rheumatoid arthritis,

Salmonella arthritis,

B8

Addison's disease, IDDM, celiac disease, Graves' disease, myasthenia gravis, Sjögren syndrome,….

B7

Hemochromatosis,…

 

نرون پروفایل (Neuron profile):

این تست  اتوآنتی بادی برعلیه اتو آنتی ژن های مختلف در سرم و یا پلاسما را به منظور تشخیص اختلالات نرولوژیک تعیین میکند. این اتوآنتی بادی ها شامل :

Hu, Yo, Ri, CV2, amphiphysin, PCA-2, Tr(DNER), SOX1, titin, recoverin, PNMA2 (Ma2/Ta),Zic4,GAD65,

اساس تست بر مبنای تکنیک بلاتینگ می باشد.حساسیت و اختصاصیت تست 100% می باشد.

 

  میوزیت پروفیل (Myositis Profile):

این تست  اتوآنتی بادی برعلیه اتو آنتی ژن های مختلف در سرم و یا پلاسما را به منظور تشخیص بیماری هایی ذیل تعیین می کند :

polymyositis, dermatomyositis, Idiopathic myositis , overlap syndrome, anti synthetase syndrome,

این اتوآنتی بادی ها شامل :

Mi-2β, Ku , PM-Scl100 , PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52,

اساس تست بر مبنای تکنیک بلاتینگ می باشد. حساسیت و اختصاصیت تست 100% می باشد.


   پنل اُتوآنتی بادی دیابت:

 این آزمایش برای ارزیابی مقاومت انسولینی به کار می رود. همچنین از آن برای شناسایی دیابت تیپ یک و نیز بیماران مشکوک به آلرژی نسبت به انسولین استفاده می شود. این مجموعه از آنتی بادی ها برای نظارت و مراقبت بیمارانی که پیوند سلول های جزیره ای پانکراس دریافت کرده اند نیز کاربرد دارد.

      در مجموع می توان چهار آنتی بادی مختلف مرتبط با دیابت نوع یک (IDDM) را شناسائی کرد:

  • Anti Islet cell cytoplasmic antigen (ICA)
  • Anti Glutamic acid decarboxylase  isoform 65 (Anti GAD 65)
  • Insulin Auto Antibody (IAA)
  • Zinc Transporter 8 Antibody (ZnT8Ab)

 

این آنتی بادی ها اغلب سال ها پیش از آغاز نشانه های بیماری ظاهر می شوند و از آنها می توان برای غربالگری خویشاوندان بیماران مبتلا به IDDM که در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند استفاده کرد. 80-60% خویشاوندان درجه یک، که هر دو آنتی بادی ICA و IAA را داشته اند، ظرف 10 سال دچار IDDM خواهند شد. Anti GAD65، آنتی بادی تأیید کننده است. وجود این آنتی بادی مشخص می نماید که کدامیک از بیماران دچار دیابت حاملگی در نهایت نیاز دایمی به انسولین پیدا خواهند کرد. اخیراً آنتی بادی ZnT8Ab کشف گردیده که می تواند ریسک پیشرفت دیابت نوع یک را برآورد نماید. پنل تشخیصی اُتوآنتی بادی های دیابت (4 آنتی بادی ذکر شده) به روش الایزا در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بابل انجام می گردد.

 

 

 

 بروزرسانی: 18:18:58 1397/01/09
رفتن به بالای صفحه