نام امید امید حق شناس
 نام خانوادگی حق شناس
 ایمیل Ohaghshenas@yahoo.com
 سمت مسئول بخش بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام محمد محمد خلیلی
 نام خانوادگی خلیلی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام سمیا سمیا مومني آهنگر
 نام خانوادگی مومني آهنگر
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام مهدی مهدی غلامي بهنميري
 نام خانوادگی غلامي بهنميري
 ایمیل mgholami.b@gmail.com
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن
 نام سپیده سپیده سلامي کناری
 نام خانوادگی سلامي کناری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام آوا آوا طلوعی
 نام خانوادگی طلوعی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
رفتن به بالای صفحه