نام مهدی مهدی غلامی بهنمیری
 نام خانوادگی غلامی بهنمیری
 ایمیل gholami@razilab.ir
 سمت کارشناس آزمایشگاه و مدیر سایت آزمایشگاه
 تحصیلات دانشجوی PhD بیوشیمی بالینی
 آدرس و تلفن
 نام سمیا سمیا مومني آهنگر
 نام خانوادگی مومني آهنگر
 ایمیل
 سمت مسئول بخش بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-223+
 نام سپیده سپیده سلامي کناری
 نام خانوادگی سلامي کناری
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-223+
 نام آوا آوا طلوعی
 نام خانوادگی طلوعی
 ایمیل
 سمت کاردان بخش بیوشیمی
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-223+
 نام محمد محمد خلیلی
 نام خانوادگی خلیلی
 ایمیل
 سمت کاردان بخش بیوشیمی
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-223+
رفتن به بالای صفحه