نام محمد محمد میکانيکي
 نام خانوادگی میکانيکي
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش میکروب و انگل شناسی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-222
 نام جانعلی جانعلی ابراهیمی
 نام خانوادگی ابراهیمی
 ایمیل
 سمت تکنسین بخش انگل شناسی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-222+
رفتن به بالای صفحه