نام محمد محمد پورعلیجان
 نام خانوادگی پورعلیجان
 ایمیل
 سمت مسئول بخش PCR
 تحصیلات دانشجوی PhD پزشکی مولکولی
 آدرس و تلفن 981132196820-235+
 نام میترا میترا اسکندري طوری
 نام خانوادگی اسکندري طوری
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش PCR
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-235+
 نام هادی هادی شکرالله نیا روشن
 نام خانوادگی شکرالله نیا روشن
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش PCR
 تحصیلات کارشناس ارشد ویروس شناسی
 آدرس و تلفن 981132196820-236+
رفتن به بالای صفحه