نام عبدالرضا عبدالرضا محمدقلي پور
 نام خانوادگی محمدقلي پور
 ایمیل
 سمت مسئول کنترل کیفی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-226+
رفتن به بالای صفحه