نام عبدالرضا عبدالرضا محمدقلي پور
 نام خانوادگی محمدقلي پور
 ایمیل
 سمت مسئول کنترل کیفی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-226+
 نام امید امید حق شناس
 نام خانوادگی حق شناس
 ایمیل Ohaghshenas@yahoo.com
 سمت مسئول کنترل کیفی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-226+
رفتن به بالای صفحه