يکشنبه 1 اسفند 1395 - Sunday, February 19, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام محمدعلی محمدعلی پورهاشم
 نام خانوادگی پورهاشم
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 واحد مربوطه بخش جداسازی سرم
 آدرس و تلفن 981112196820-211
 
 
 نام محمود محمود فخرايي
 نام خانوادگی فخرايي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 واحد مربوطه بخش جداسازی سرم
 آدرس و تلفن
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه