نام محمدعلی محمدعلی پورهاشم
 نام خانوادگی پورهاشم
 ایمیل
 سمت مسئول بخش جداسازی سرم
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-211
 نام محمود محمود فخرايي
 نام خانوادگی فخرايي
 ایمیل
 سمت کاردان بخش نمونه گیری و جداسازی سرم
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-208+
رفتن به بالای صفحه