دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام حمیدرضا حمیدرضا نعمت الهي
 نام خانوادگی نعمت الهي
 ایمیل
 سمت مسئول بخش هماتولوژی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 واحد مربوطه بخش هماتولوژی
 آدرس و تلفن 981112196820-227+
 
 
 نام غريب رضا غريب رضا اصغری
 نام خانوادگی اصغری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش هماتولوژی
 آدرس و تلفن 981112196820-227+
 
 
 نام کوروش کوروش ضياپور
 نام خانوادگی ضياپور
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 واحد مربوطه بخش هماتولوژی
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه