نام حمیدرضا حمیدرضا نعمت الهي
 نام خانوادگی نعمت الهي
 ایمیل
 سمت مسئول بخش هماتولوژی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-227+
 نام غريب رضا غريب رضا اصغری
 نام خانوادگی اصغری
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش هماتولوژِی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-227+
 نام کوروش کوروش ضياپور
 نام خانوادگی ضياپور
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش هماتولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام ابوالفضل ابوالفضل تقی نیا سید جلالی
 نام خانوادگی تقی نیا سید جلالی
 ایمیل
 سمت کارشناس بخش هماتولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
رفتن به بالای صفحه