نام محمود محمود عالم زاده گرجي
 نام خانوادگی عالم زاده گرجي
 ایمیل
 سمت کاردان بخش بیوشیمی ادرار
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-221
 نام منصور منصور اسماعيل نيا
 نام خانوادگی اسماعيل نيا
 ایمیل
 سمت مسئول بخش بیوشیمی ادرار
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-221
رفتن به بالای صفحه