نام حسينجان حسينجان خسروي
 نام خانوادگی خسروي
 ایمیل
 سمت سرپرست پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-234+
 نام مژگان مژگان بشارت
 نام خانوادگی بشارت
 ایمیل
 سمت مسئول بخش اداری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-215+
 نام فاطمه فاطمه هدايتي راد
 نام خانوادگی هدايتي راد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-212+
 نام خدیجه خدیجه نوذري
 نام خانوادگی نوذري
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-214+
 نام محرم بانو محرم بانو بابازاده
 نام خانوادگی بابازاده
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-214+
 نام انسیه انسیه محسني افشار
 نام خانوادگی محسني افشار
 ایمیل e.afshar66@yahoo.com
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-214+
 نام آتنا آتنا طالبی طادی
 نام خانوادگی طالبی طادی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
رفتن به بالای صفحه