نام حسينجان حسينجان خسروي
 نام خانوادگی خسروي
 ایمیل
 سمت مسئول بخش بایگانی اسناد و امور مالی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-234+
 نام فاطمه فاطمه هدايتي راد
 نام خانوادگی هدايتي راد
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-212+
 نام خدیجه خدیجه نوذري
 نام خانوادگی نوذري
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری و جداسازی سرم
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-214+
 نام محرم بانو محرم بانو بابازاده
 نام خانوادگی بابازاده
 ایمیل
 سمت مسئول بخش اداری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-214+
 نام انسیه انسیه محسني افشار
 نام خانوادگی محسني افشار
 ایمیل e.afshar66@yahoo.com
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-214+
 نام امیر امیر پیغان
 نام خانوادگی پیغان
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-212+
 نام هانی هانی  شکریان
 نام خانوادگی شکریان
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-214+
 نام حسن حسن  خلیلی
 نام خانوادگی خلیلی
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-214+
 نام صدیقه صدیقه محمدی
 نام خانوادگی محمدی
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981132196820-207+
 نام مهدی مهدی کنعانی
 نام خانوادگی کنعانی
 ایمیل
 سمت مسئول امور بیمه
 تحصیلات فوق دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-214+
 نام محمدعلی محمدعلی فهیمیان
 نام خانوادگی فهیمیان
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن
 نام سعید سعید پالنگ
 نام خانوادگی پالنگ
 ایمیل
 سمت همکار بخش نمونه گیری
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن
 نام مسعود
 نام خانوادگی دهستانی راد
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 نام محمد محمد  شریف نژاد عزیزی
 نام خانوادگی شریف نژاد عزیزی
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-206+
 نام پریسا پریسا  فاضلی
 نام خانوادگی فاضلی
 ایمیل
 سمت همکار بخش اداری
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981132196820-212+
رفتن به بالای صفحه