نام فاطمه فاطمه قائمی امیری
 نام خانوادگی قائمی امیری
 ایمیل
 سمت مسئول بخش الکتروفورز، HPLC و کارشناس بخش متابولیک
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981132196820-242+
رفتن به بالای صفحه