دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
همکاران و مشاوران علمی آزمایشگاه
مرتب سازي بر اساس   نام و نام خانوادگي   واحد مربوطه
 نام یدالله یدالله یدالله پور
 نام خانوادگی یدالله پور
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه پشتیبانی
 آدرس و تلفن
 
 
 نام جانعلی جانعلی ابراهیمی
 نام خانوادگی ابراهیمی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه پشتیبانی
 آدرس و تلفن 981112196820-222+
 
 
 نام محمد علی محمد علی طالبی
 نام خانوادگی طالبی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه پشتیبانی
 آدرس و تلفن 981112196820-227+
 
 
 نام محمد علی محمد علی دوستی
 نام خانوادگی دوستی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه پشتیبانی
 آدرس و تلفن 981112196820-220+
 
 
 نام ولی ولی شعبانی فرد
 نام خانوادگی شعبانی فرد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه پشتیبانی
 آدرس و تلفن 981112196820-220+
 
 
 نام علی علی باقرزاده
 نام خانوادگی باقرزاده
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه پشتیبانی
 آدرس و تلفن 981112196820-220+
 
 
 نام محمد محمد قلی نیا
 نام خانوادگی قلی نیا
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه پشتیبانی
 آدرس و تلفن 981112196820-220+
 
 
 نام شهربانو شهربانو رمضانعلی زاده
 نام خانوادگی رمضانعلی زاده
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه پشتیبانی
 آدرس و تلفن 981112196820-213+
 
 
 نام زهرا زهرا رمضانعلی زاده
 نام خانوادگی رمضانعلی زاده
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 واحد مربوطه پشتیبانی
 آدرس و تلفن 981112196820-209+
 
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه