نام یدالله یدالله یدالله پور
 نام خانوادگی یدالله پور
 ایمیل
 سمت مسئول بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام محمد علی محمد علی طالبی
 نام خانوادگی طالبی
 ایمیل
 سمت همکار خدمات
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-227+
 نام محمد علی محمد علی دوستی
 نام خانوادگی دوستی
 ایمیل
 سمت مسئول بخش لوله شویی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام ولی ولی شعبانی فرد
 نام خانوادگی شعبانی فرد
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام علی علی باقرزاده
 نام خانوادگی باقرزاده
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات فوق ديپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام محمد محمد قلی نیا
 نام خانوادگی قلی نیا
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
 نام شهربانو شهربانو رمضانعلی زاده
 نام خانوادگی رمضانعلی زاده
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-213+
 نام زهرا زهرا رمضانعلی زاده
 نام خانوادگی رمضانعلی زاده
 ایمیل
 سمت همکار بخش پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-209+
 نام حسین حسین ضربیانی میانده
 نام خانوادگی ضربیانی میانده
 ایمیل
 سمت همکار پشتیبانی
 تحصیلات فوق دیپلم
 آدرس و تلفن 981132196820-220+
رفتن به بالای صفحه