اختلالات متابولیک اسید های اُرگانیک: Glutaric acidemia, type 1 deficiency

اختلالات متابولیک اسید های اُرگانیک: Glutaric acidemia, type 1 deficiency نام اختلال : Glutaric acidemia, type 1 deficiency مخفف : GA-1 دسته بندی اختلال: Organic Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش C5-DC( (glutaryl) روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت :90% اختصاصیت : - میزان شیوع:1:40000 توجه: این اطلاعات حاوی مطلب عمومی در مورد گلوتاریک اسیدمی نوع یک (GA-1) می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگرمتفاوت بوده و برخی ا ...
1397/09/25

اختلالات متابولیک اسیدهای اُرگانیک: Beta ketothiolase deficiency

اختلالات متابولیک اسیدهای اُرگانیک: Beta ketothiolase deficiency نام اختلال : Beta ketothiolase deficiency مخفف : BKD دسته بندی اختلال: Organic Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری: افزایشC5-OH((2-methyl-3-hydroxybutyrylcarnitine و افزایش C5:1 (tiglycarnitine) روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت :- اختصاصیت :- میزان شیوع: نادر توجه: این اطلاعات حاوی مطلب عمومی در مورد BKD می باشد. شرایط در هر کودکی متفاوت بوده و برخی از ...
1397/09/22

اختلالات متابولیک اسیدهای اُرگانتیک: 3methylcrotonyl CoA carboxylase deficiency

اختلالات متابولیک اسیدهای اُرگانتیک:  3methylcrotonyl CoA carboxylase deficiency نام اختلال : 3 – methylcrotonyl COA carboxylase deficiency مخفف : 3MCC دسته بندی اختلال: Organic Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش C5-OH ( acylcarnitine) روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت : 100% اختصاصیت: - میزان شیوع: 1: 50000 توجه: این اطلاعات حاوی مطلب عمومی در مورد 3MCC می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگر متفاوت بوده و برخی از اطلاع ...
1397/09/15

اختلالات متابولیک اسید های اُرگانیک: 2methylbutyryl CoA dehydrogenase deficiency

اختلالات متابولیک اسید های اُرگانیک: 2methylbutyryl CoA dehydrogenase deficiency نام اختلال : 2 – methylbutyryl COA dehydrogenase deficiency مخفف : 2MBCD دسته بندی اختلال: Organic Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش (isovaleryl carnitine) C5 روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت : - اختصاصیت : - میزان شیوع: کمتر از 20 مورد گزارش شده است. توجه: این اطلاعات حاوی مطلب عمومی در مورد 2MBCD می باشد. شرایط در هر کودکی با کودکان دیگر م ...
1397/09/15

پایداری بالای ویروس هپاتیت B

 پایداری بالای ویروس هپاتیت B 📌 ویروس هپاتیت B بسیار پایدار است و تنها از طریق استفاده از مواد ضد عفونی کننده غیر فعال می شود. بر این اساس، پژوهشگران دستورالعمل های بهداشتی سختگیرانه ای را توصیه می کنند.🔺در دمای اتاق، ویروس هپاتیت B چند هفته باقی می ماند و حتی قادر است دمای چهار درجه سانتی گراد را به مدت ۹ ماه تحمل کند.🔸 مواد ضد عفونی کننده اگر به طور مناسب و رقیق نشده استفاده شوند مؤثر هستند. این نتایج توسط یک تیم پژو ...
1397/08/29
رفتن به بالای صفحه