اختلالات متابولیک سیکل اوره - ASAL deficiency

اختلالات متابولیک سیکل اوره - ASAL deficiency نام اختلال : Argininosuccinic acid lyase deficiency مخفف : ASAL deficiency دسته بندی اختلال : Amino Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش سطح سیترونین و آرژینوسوکسنیک اسید روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت : N/A اختصاصیت : N/A میزان شیوع : ( 1:70000) توجه : این اطلاعات حاوی مطالب عمومی در مورد کمبود آرزینوسوکسینات لیاز (ASAL) می باشد. شرایط هر کو ...
1397/06/13

اختلالات متابولیک سیکل اوره - بیماری سیترولینمی

اختلالات متابولیک سیکل اوره - بیماری سیترولینمی نام اختلال : Citrulinemia مخفف : ASAS دسته بندی اختلال : Amino Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش سطح سیترولین روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت : 100% اختصاصیت : 100% میزان شیوع : ( 1:250000) توجه : این اطلاعات حاوی مطالب عمومی در مورد سیترولینمی می باشد. شرایط هر کودکی متفاوت بوده و برخی از اطلاعات ارائه شده در ادامه مطلب ممکن است در مورد بی ...
1397/06/12

اختلالات متابولیک اسیدهای آمینه - بیماری هموسیستینوری

اختلالات متابولیک اسیدهای آمینه - بیماری هموسیستینوری نام اختلال : Homocystinuria مخفف : CBS deficiency دسته بندی اختلال : Amino Acid Disorders متابولیت مورد بررسی در غربالگری : افزایش سطح متیونین در خون و هموسیستئین در ادرار روش مورد استفاده جهت غربالگری : Tandem mass spectrometry حساسیت : NA اختصاصیت : NA میزان شیوع : (1:200000 – 1:300000) توجه : این اطلاعات حاوی مطالب عمومی در مورد هموسیستینوری می باشد. شرایط هر کودکی متفاوت بوده و برخی از اطل ...
1397/06/11

نحوه پیگیری نمونه نامناسب در گزارش پاپ اسمیر بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری نمونه نامناسب در گزارش پاپ اسمیر بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری نمونه نامناسب[1] در گزارش پاپ اسمیر بر مبنای آخرین دستورالعمل [2]ASCCP 🔸نمونه نامناسبیافتن نتیجه "نمونه نامناسب" در مورد 1% از انواع نمونه های سیتولوژی مشاهده می شود. این نمونه ها برای ارزیابی اختلالات اپی تلیال غیرقابل اعتماد هستند و مطالعات نشان داده اند که ریسک بیماری در زنان دارای این نتیجه، نسبت به پاپ اسمیر نرمال بالاتر است. مواردی که باعث می شوند نمونه به صورت "نمونه نامناس ...
1397/06/07

نحوه پیگیری سیتولوژی منفی ترشحات واژن و سرویکسی توأم با مقدار ناکافی و یا فقدان سلولهای اندوسرویکس بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری سیتولوژی منفی ترشحات واژن و سرویکسی توأم با مقدار ناکافی و یا فقدان سلولهای اندوسرویکس بر مبنای آخرین  دستورالعمل ASCCP 🔸زمانی که نتیجه سیتولوژی منفی و میزان سلولهای اپی تلیال به میزان کافی گزارش شده است، ولی نمونه فاقد سلولهای آندوسرویکال یا متاپلاستیک است، به عنوان یک نمونه Sub-optimal گزارش می شود. شاید نمونه گیری از محل اتصال سلولهای سنگفرشی به استوانه ای (یا همان ناحیه [T Zone[1 یا ناحیه اتصال اگزوسرویکس به اندوسرویکس) به خوبی انجام نشده باشد که این حالت باعث از دست دادن تعدادی از بیماران می گردد. 🔸برطبق ...
1397/06/07
رفتن به بالای صفحه