آزمایش LKM در تشخیص بیماری هپاتیت خودایمن
بیماری کبد می تواند علل مختلفی داشته باشد. اگر احتمال هپاتیت خودایمنی داده شود، آزمایش (LKM (Liver/Kidney Microsome antibody درخواست می گردد. همچنین این آزمایش در پی افزایش مقادیر آزمایش های ALT، AST یا بیلی روبین درخواست می گردد. آزمایش های دیگری نیز همراه آزمایش LKM درخواست می گردند.

اگر پزشک مشکوک به هپاتیت ویروسی باشد آزمایش ایمنوگلبولین (Ig) هم همزمان درخواست می گردد تا بررسی شود آیا بیماری کبد ناشی از یک بیماری خود ایمنی است یا ویروسی. اگر بیماری خودایمنی هپاتیت تأیید شود، برای بررسی نوع آن، آزمایش های ASMA و ANA هم همراه آزمایش LKM درخواست می گردند.

مقادیر بسیار بالای LKM (آزمایش LKM مثبت) به احتمال زیاد نشان دهنده بیماری هپاتیت خود ایمن نوع 2 است. برای اطمینان از تشخیص ممکن است از کبد نمونه برداری شود. اگر آزمایش LKM منفی ولی آزمایش های ASMA و ANA مثبت باشند، فرد بیمار به احتمال زیاد دچار هپاتیت خودایمن نوع 1 شده است. اگر هم آزمایش LKM و هم آزمایش ASMA منفی باشند، به احتمال زیاد، فرد دچار بیماری دیگری غیر از هپاتیت خودایمن است. البته در موارد بسیار کمیاب، بیماران هپاتیت خودایمن، آنتی بادی های دیگری غیر از LKM و ASMA می سازند.


تاریخ انتشار: 11:51:50 1397/11/04
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه