نحوه پیگیری سیتولوژی منفی ترشحات واژن و سرویکس ولی فاقد سلولهای اندوسرویکس بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری سیتولوژی منفی ترشحات واژن و سرویکسی توأم با مقدار ناکافی و یا فقدان سلولهای اندوسرویکس بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

زمانی که نتیجه سیتولوژی منفی و میزان سلولهای اپی تلیال به میزان کافی گزارش شده است، ولی نمونه فاقد سلولهای آندوسرویکال یا متاپلاستیک است، به عنوان یک نمونه Sub-optimal گزارش می شود. شاید نمونه گیری از محل اتصال سلولهای سنگفرشی به استوانه ای (یا همان ناحیه T Zone[1] یا ناحیه اتصال اگزوسرویکس به اندوسرویکس) به خوبی انجام نشده باشد که این حالت باعث از دست دادن تعدادی از بیماران می گردد.


بر طبق مطالعات اخیر این وضعیت در 10 تا 20 درصد موارد و بخصوص بیشتر در زنان مسن مشاهده می شود. در راهنمای قبلی در همچین مواردی به تکرار نمونه گیری سیتولوژی توصیه می شد. در زنانی که میزان این سلولها (EC/TZ) کم است و یا اصلاً وجود ندارد احتمال وجود همزمان اختلالات سیتولوژیک کمتر بوده و ریسک ایجاد CIN 3+ در طول زمان نسبت به زنانی که میزان کافی از این سلولها را دارند بالاتر نیست (البته به شرط آنکه تعداد موارد واقعی پیش سرطانی را از دست نداده باشند). این زنان معمولاً سن بالاتری داشته و از این رو ریسک پایین تری برای CIN 3+ دارند. انجام تست HPV می تواند حاشیه ای امن[2] را برای در زنان 64-30 ساله ایجاد کند. شایان ذکر است که فقدان ناحیه EC/TZ ارتباطی با افزایش میزان بروز بیماریهای سرویکس بعد از درمان CIN 2+ ندارد.


نحوه پیگیری نتایج سیتولوژی منفی توأم با میزان ناکافی و یا نبود سلولهای اندوسرویکس

"نتایج سیتولوژی منفی توأم با میزان ناکافی و یا نبود سلولهای اندوسرویکس" را باید مطابق پروتکل ذیل پیگیری نمود.
 - در زنان 21 تا 29 ساله سیتولوژی منفی با حضور مقدار کم و یا عدم وجود سلولهای ناحیهEC/TZ ، نیاز به هیچ بررسی خاصی وجود ندارد و باید غربالگری روتین برای ایشان انجام شود. انجام تست HPV نیز برای این گروه سنی غیرقابل قبول است.

 - در زنان 30 سال به بالا با سیتولوژی منفی و در حضور مقدار کم و یا عدم وجود سلولهای ناحیه EC/TZ، در صورت نبود تست HPV یا نامشخص بودن نتیجه آن، بهتر است تست HPV انجام شود. چنانچه نتیجه HPV  منفی شد برگشت بیمار به پروسه غربالگری روتین پیشنهاد می گردد.

-  اگر انجام تست HPV قابل اعتماد (مورد تائید FDA ) امکانپذیر نبود، تکرار سیتولوژی سه بعد قابل قبول است.
 - در صورتیکه HPV مثبت و ژنوتیپ آن از نوع 16 و 18 بود کولپوسکوپی توصیه می گردد.
-  اگر از نظر سایر ژنوتیپ های پرخطر مثبت شد، تکرار تست دوگانه یک سال بعد توصیه می شود.

توجه1:
این راهنما تاکید می کند که برای بدست آوردن نتیجه مناسب باید حتماً از روش هایی برای تست HPV استفاده شود که هم از لحاظ آنالیتیکال و هم از لحاظ کلینیکال معتبر بوده و تکرار پذیری، حساسیت کلینیکال، ویژگی و ارزش پیشگوئی کننده مثبت و منفی آنها برای اثبات وجود پره کانسر (CIN 2+)، توسط FDA تأئید شده باشد.

توجه 2:
منظور از تست HPV در این راهنما، فقط گزارش انواع پرخطر یا کانسروژنیک HPV می باشد و باید برای پیشگیری از درمان های بیش از حد و غیرقابل قبول یا overtreatment از گزارش انواع کم خطر HPV اجتناب نمود.

توجه 3:
تست HPV كه بر پایه DNA Testing می باشد در این پروتكل مورد تاكید می باشد.


توجه 4:
بر مبنای مطالعه ATHENA هم اگر استراتژی HPV alone جهت غربالگری مدنظر می باشد، فقط تست Cobas HPV مورد تأئید می باشد.


توجه 5:
فواصل بین غربالگری ها بر مبنای نوع پروتكل متغییر بوده و شامل: سیتولوژی به تنهایی (هر سه سال یكبارCo-testing ( (هر ٥ سال یكبار) و Cobas HPV alone (هر ٥ سال یكبار) می باشد.


1: EC/TZ component

2: margin of safetyتاریخ انتشار: 19:3:9 1399/02/29
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
آزمایش PTH یا اندازه گیری هورمون پاراتیروئید نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش چهارم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش سوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش دوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش اول ) اثر تداخلی هیپر تری گلیسریدیمی در سنجش HbA1c چگونه است? وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) نحوه پیگیری موارد ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP نحوه پیگیری موارد HSIL بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد ASC-H بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری نحوه پیگیری نمونه نامناسب يا Unsatisfactory در گزارش پاپ اسمير، طبق آخرین دستورالعمل ASCCP کلیات تغییرات گایدلاین 2019 ، ASCCP نسبت به 2012 در غربالگری و مدیریت کانسر دهانه رحم تشخیصی آنتی بادی های آنتی gp210 در سیروز اولیه صفراوی
رفتن به بالای صفحه