نقش احتمالی و تغییرات بیومارکر پروکلسی تونین در بیماران مبتلا به فرم شدید کووید-۱۹ چیست؟؟


بیماری کرونا ویروس۲۰۱۹[COVID-2019] یک بیماری سیستمیک و تنفسی می باشد که عامل سندروم حادتنفسی ویروس کرونای ۲ می باشد و هم اکنون در سطح جهان شیوع دارد که به موجب آن تا الان حدود ۱۱۰۰۰۰ نفر در سراسر جهان به آن مبتلا شده اند که ۱۰ تا ۱۵ درصد از آنها مبتلابه فُرم حاد یا شدید بیماری بوده اندو تاکنون قریب به  ۳۸۰۰ نفر از آنها از دنیا رفته اند.از ویژگی های پیچیده این ویروس تنفسی ابتلای به یک شکل وخیم پنومونی است که احتمال دارد به علائم ARDS و گاهاً نارسایی مولتی ارگان منجرشود.ازاینرو طب آزمایشگاهی یک نقش ضروری و عمده در تصمیم سازی کلینیکال در این بیماری و سایر بیماری های عفونی برعهده دارد.

بیومارکر پروکلسی تونین به طور کلاسیک در مدیریت و آنتی بیوتیک تراپی بیماران سپتیک نقش شناخته شده ای دارد.دراین تحقیق هدف این است که آیا پروکلسی تونین ممکنست در تشخیص فرم حاد COVID-19 به کار رود ؟ در حالیکه اساساً هنوز مقادیر پروکلسی تونین در عفونت های ویرال اصلاح و بهبود [ modifying] نیافته است .

روی هم رفته چهار تحقیق از ۲۷ تحقیق  در این متاآنالیز گنجانده شدند. Odds Ratio]OR ]کلی این تحقیقات نشان می دهد مقادیر افزایش یافته ی پروکلسی تونین با  یک ریسک تقریباً پنج برابر بیشتر ِابتلا به عفونت SARS-COV-2 حاد یا شدید مرتبط هستند [ OR،4.76;95%CI,2.74-8.29]. هتروژنیته در میان پژوهش های مختلف نسبتاً کم بود(۳۴٪). اگرچه تعدادکل بیماران COVID-19 که افزایش پروکلسی تونین داشتند نسبتاً محدود به نظر می آیدهمان طورکه در یکی از مقالات  این مطالعه  تاکید شده است نتایج این متاآنالیز دقیقاً پیشنهاد می کند اندازه گیری سریالی مقادیر افزایش یافته پروکلسی تونین می تواند در پیش بینی پیشرفت بیماری [predictor factor] به فُرم وخیم تر آن نقش داشته باشد. یک استدلال قابل قبول برای این معیار وجوددارد ؛ تولید و توزیع جریان پروکلسی تونین از بافت ها ومنابع اکستراتیروئیدی به طور وسیعی طی عفونت های باکتریال افزایش یافته وبه طور فعال توسط غلظت افزایش یافته TNF-alpha،IL-1BetaوIL-6 تقویت می شود.  با این حال  سنتز این بیومارکر توسط گامااینترفرون مهار می شود که غلظتش در عفونت های ویرال افزایش می یابد.


جای تعجب نیست که مقدار پروکلسیتونین در چندین  بیمارمبتلا به عفونت SARS-COV-2 غیر کامپلیکه، درمحدوده مرجع باقی ماند که به موجب آن افزایش قابل ملاحظه در مقدار پروکلسی تونین می تواند مربوط به عفونت همزمان باکتریال باشد بویژه در بیمارانی که اشکال شدید [severe] بیماری را بروز می دهند. قابل ذکر ست که تابلوی کلینیکال بیماری در این موارد بشدت کامپلیکه می گردد مانند کودکانی که اخیراً دچار عفونت دستگاه تنفسی تحتانی شده اند.منبع: Clinica Chimica Acta
تاریخ انتشار: 7:51:48 1399/01/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه