آیا آنتی بادی تیروگلوبولین می تواند تومورمارکر باشد؟

کارسینوماهای پاپیلاری و فولیکولار شناخته شده ترین کانسرهای تیرویید هستند. معمولاً تیروگلوبولین [ Tg ] به عنوان یک تومورمارکر پس از تیرویید کتومی بیماران موردسنجش واقع می گردد. اندازه گیری Tg پیش از جراحی تیرویید نقش در تشخیص تومورهای تیرویید ندارد. اما در بسیاری از بیماران با تومورهای تیروییدی تولیدکننده ی Tg؛ تیروگلوبولین به عنوان تومور مارکر کاربرد دارد. درصد کمتری از تومورهای تیروییدی تمایزیافته هستند که Tg تولید نمی کنند. بنابراین درتومور های تیروییدی پیش از هرگونه مداخله ی جراحی باید توانایی تولید Tg توسط غده ی تیرویید بیمارتعیین گردد تا بتوان پس از جراحی از آن به عنوان تومور مارکر استفاده کرد.

اندازه گیری Tg در مدیریت کارسینوماهای تیروییدی آناپلاستیک  یا مدولاری تیرویید کارسینوما [MTC]  نقشی ندارد. در بیماری که تحت توتال تیروییدکتومی قرارگرفته و متاستاز نداده است تا هفته ها پس از جراحی باید غیرقابل سنجش [undetectable] باشد. تا زمانی که Tg در بیمارغیرقابل اندازه گیری باشد پیش آگهی بیماری خوب است و با استفاده از Tg براحتی می توان از وجود یا عدم وجود باقیمانده ی بافت فعال تیرویید در بیمار اطمینان حاصل کرد.

بسیاری از متخصصین معتقدند اندازه گیری های Tg می تواند برای بررسی بافت باقیمانده ی تیرویید و متاستازهای سرطان جایگزین اسکن های تیرویید گردد.

یک تداخل مهم دراندازه گیری Tg حضور اتوآنتی بادی های تیروگلوبولین [Tg Ab] می باشد. اگرچه شیوع Tg Ab در عموم جامعه تقریبا پنج درصداست اما به دلایل نامشخص Tg Ab در حدود ۱۰ درصد از بیماران با کارسینوماهای تمایزیافته ی تیرویید قابل شناسایی است.

تداخلات Tg Ab اگرچه در هر فرمت ایمونواسی به کاررفته در سنجش Tg می تواند ایجاد شود ولی بیشتر در سنجش های ایمونواسی  دابل آنتی بادی ( ساندویچی ) تداخل می کند. با این که انتظار می رود Tg Ab باعث کاهش مقادیر اندازه گیری شده ی Tg گردد ولی روشی برای پیش بینی این که تداخل مزبور مثبت یا منفی است وجود ندارد.

بهترین استراتژی این است که اگر Tg Ab بیماری مثبت شد؛ Tg آن را نباید گزارش کرد چون غیرقابل اعتمادست. این موضوع بدین معناست که هربارکه Tg اندازه گیری می گردد همزمان ترجیحاً روی همان نمونه Tg Ab هم سنجش گردد ( درحال حاضر این بهترین پیشنهاد است). استفاده از روش های ریکاوری سرم برای تعیین مقادیر “True Thyroglobulin “ زمانی که Tg Ab حضور دارد نیز قابل اعتماد نمی باشد.

هرچندکه نباید از Tg در حضور Tg Ab برای ارزیابی وضعیت بیماران کارسینومای تیروییدی پس از جراحی استفاده نمود اما مقادیر Tg Ab به طور منفرد می تواند به عنوان یک تومور مارکر نقش ایفا کند. فرضیه ای  که قابل بررسی و اعتنامی باشد عبارتست از ؛ مثبت شدن Tg Ab در بیماران کارسینومای تیروییدی پس از توتال تیروییدکتومی نشانگر باقیمانده ی بافت تیرویید ( بافت سرطانی یا بافت غیر سرطانی تیرویید) می باشد به همین دلیل تیترهای بالاتر Tg Ab با باقیمانده ی تومور ارتباط خواهندداشت و پتانسیل یک تومورمارکر را در بسیاری از بیماران کانسر تیروییدی و نه همه ی آنها - خواهند داشت.

 

Reference: 

“ACCURATE RESULTS IN THE CLINICAL LABORATORY “.

 A Guide to Error Detection and Correction. AMITAVA DASGUPTA ,PHD,DABCC & JORGE L.SEPULVEDA,MD,PHD.2013 Elsevier Inc.تاریخ انتشار: 18:32:22 1398/08/13
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه