یک پیشنهاد کاربردی برای آزمایش فریتین

* فریتین معمولا  تست ترجیحی برای بررسی وضعیت ذخایر آهن بدن (Iron storage status )می باشداما ازسوی دیگر فریتین یک پروتئین فازحاد (Acute phase reactant) نیزمی باشد بدین معنی که می تواند درالتهاب هایا بیماری های مزمن (ماننداختلالات اتوایمیون ، برخی کانسر ها وعفونت های مزمن )نیز افزایش یابد.

* در برخی موارد ممکن است فریتین معیار مناسبی برای بررسی ذخایر آهن بدن نباشد و متخصصین را دچار خطای تشخیصی ( miss diagnosis ) گرداند . از آنجایی که آنالیت sTfR (Soluble Transferrin Receptor)یا رسپتور محلول ترانسفرین یک پروتئین واکنشگر فاز حاد نمی باشد ؛ می تواند به عنوان یک تست آلترناتیو برای فریتین در بیماری‌های مزمن و اختلالات ذکر شده ، به کار رود . 

* آنالیت sTfR پروتئینی است که در آنمی فقر آهن (Iron deficiency Anemia = IDA ) در خون بالا می رود و معمولا برای کمک به تمایز بین IDA و آنمی های بیماری‌ها یا التهابات مزمن به کار می رود . در این بیماران ممکنست فریتین نرمال یا نزدیک سطح نرمال باشد .

* این تست معمولا  به طور روتین درخواست نمی شود و در مواردی که پزشک در مورد نتایج پروفایل آهن بیمار( Fe , TIBC , Transferrin , Ferritin , Transferrin Saturation ) به قطعیت نرسد ، این تست را درخواست می‌کند . در IDA میزان sTfR افزایش می یابد ولی در آنمی های با علل دیگر مانند آنمی ناشی از بیماری‌های مزمن یا التهابی معمولا در محدوده نرمال قرار دارد.

* بنابراین هنگامی که با بیماری مواجه هستید که پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی آن موید یا نشان دهنده ی آنمی فقر آهن است ولی یک عدم تطابق (Discrepancy)بافریتین بیمار باتابلوی IDA دیده می شود به طوریکه فریتین بیمار نرمال یا نزدیک نرمال یا بالاتر از حد طبیعیست ؛ توصیه می شود که جهت تمایز IDA از سایر آنمی های بیمارهای مزمن و التهابی کامنت زیر برای پزشک معالج گذاشته شود : 

 Comment  : Because of Ferritin is an acute phase reactant . It may not be a good measure of stored Iron . Since sTfR is not an acute phase reactant , it may be helped as an alternative to ferritin if a chronic illness is present or suspected . 

⭕️نکته : در اختلالات و بیماری های زیر درخواست sTfR اندیکاسیون ندارد : 
(۱) تالاسمی ها ؛ (۲)  آنمی سیکل سل ؛ (۳) آنمی های همولیتیک  ؛ (۴) کسانی که ترانسفوزیون خون داشته اند ؛ (۵) همو کروماتوز.
✍️دکتر علیرضا لطفی کیان


تاریخ انتشار: 11:24:49 1398/01/30
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه