نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک

نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک یا [1] AGC، 

آدنوکارسینومای سیتولوژیک درجا یا  Cytologic AIS  [2] و یا تغییرات خوش خیم گلاندولار[3 ]

 AGC با پولیپ و متاپلازی همراه است ولی گاهی می تواند با نئوپلازی از جمله 

آدنوکارسینوما در آندومتر، سرویکس، تخمدان، لوله های فالوپ و سایر مناطق نیز در ارتباط باشد. ریسک نئوپلازی زمانی که نتیجه به صورت واضح[4] گزارش شده باشد، بالاتر است. ریسک کانسر در زنان جوانتر از 35 سال، که AGC دارند پایین تر است ولی ریسک CIN2+ بالاتر می باشد، لذا ارزیابی جدی برای تمام سنین توصیه می شود. در مطالعه KPNC، مشخص شده که CIN3+  در 9%  و کانسر در 3%  زنان 30 سال و یا به بالا که در سیتولوژی آنها AGC گزارش شده مشاهده می گردد. سیتولوژی AGC برخلاف اسمش بیشتر با ضایعات سلولهای اسکواموس منجمله CIN1 ارتباط دارد. ضایعات  گلاندولار و اسکواموس تقریباً اغلب همراه با هم هستند و CIN تقریباً در نیمی از زنانی که مبتلا به AIS هستند نیز دیده می شود، بنابراین وجود CIN مانع ایجاد AIS یا آدنوکارسینوما نخواهد شد. اگرچه آدنوکارسینوما سرویکس به HPV وابسته بوده و با تست HPV قابل تشخیص است، ولی کانسر اندومتریال اینگونه نیست و تست HPV نمی تواند زیر گروهی از زنانی که نیاز به ارزیابی های کم تهاجمی تری دارند را تشخیص دهد. ریسک کانسر اندومتر در زنان جوانی که فاقد ریسک فاکتورهای کانسر اندومتر هستند، پایین است ولی این ریسک در زنان مسن و زنان جوانی که واجد این ریسک فاکتورها هستند اساساً بیشتر است.

سلول های استروما[5]، تغییرات به ظاهر خوش خیم سلول های آندومتر[6] و یا هیستوسیت ها در زنان جوان بندرت با ضایعات پیش سرطانی و یا کانسر مرتبط هستند. در حالیکه در زنان یائسه مشاهده این تغییرات می تواند حدوداً 5% ریسک آدنوکارسینوم آندومتر را افزایش دهد.

نحوه پیگیری نتایج AGC

"نتایج AGC"  را باید مطابق مراحل ذیل پیگیری نمود.

- در صورت گزارش هر یک از زیر گروههای AGC و یا AIS، صرف نظر از نتیجه HPV (به غیر از موارد وجود سلولهای آتی پیک آندومتریال[7]) باید کولپوسکوپی به همراه نمونه برداری از ناحیه اندوسرویکس توصیه گردد. بنابراین در این افراد تست HPV و تکرار متناوب سیتولوژی توصیه نمی شود.

- نمونه برداری از آندومتر به همراه کولپوسکوپی در زنان  35 سال به بالا و یا زنان جوانتری که بر اساس شواهد بالینی ریسک بالایی برای نئوپاپلازی در آندومتر دارند، توصیه می گردد. این شواهد عبارتند از: خونریزی های واژینال با علت نامشخص و وضعیت هایی که منجر به عدم تخمک گذاری مزمن می شود.

- در صورت گزارش سلولهای آتیپیک آندومتریال، ارزیابی اولیه محدود به نمونه برداری از آندومتر بوده و الویت با نمونه برداری از آندوسرویکس خواهد بود. اگر هیچ مورد پاتولوژیک در این نمونه ها یافت نشد، کولپوسکوپی توصیه می شود.

 نحوه پیگیری های بعدی متعاقب بدست آمدن یک نتیجه AGC

"پیگیری های بعدی متعاقب بدست آمدن یک نتیجه AGC"  را باید مطابق مراحل ذیل پیگیری نمود.

- در صورت گزارش AGC در زنانیکه غیر از سیتولوژی مشکل خاصی ندارند  و CIN2+ هم تشخیص داده نشده (گروه AGC-NOS[8])، باید در بازه زمانی 12 و 24 ماه یک تست دوگانه نیز برای آنها درخواست شود.

- اگر هر دو نتیجه منفی شد، بازگشت به تکرار تست دوگانه در فواصل 3 ساله توصیه می شود.

- در صورت غیرطبیعی بودن هریک از آنها باید کولپوسکوپی درخواست شود.

- موارد مبتلا به AGC به همراه CIN2+  و بدون وجود نئوپلازی در سلولهای گلاندولار باید طبق ادامه همین راهنما مورد پیگیری قرار بگیرند.

- در صورت گزارش اولیهAGC  واضح و یا AIS، چنانچه در هنگام کولپوسکوپی بیماری تهاجمی تشخیص داد نشد، استفاده از روش های جراحی تشخیصی[9] توصیه می شود (به شرط سالم ماندن ضایعه و حاشیه های آن، طی برش های جراحی(.

AGC و یا سیتولوژیک AIS در جمعیت های ویژه

 زنان باردار-

درصورت گزارش AGC در زنان باردار، باید آنها را مانند یک زن غیرباردار پیگیری نمود، البته کورتاژ آندوسرویکس و یا بیوپسی آندومتر در این زمان قابل قبول نیست و باید به 6 هفته بعد از زایمان موکول گردد.


زنان 21 الی 24 ساله

باید به توصیه های ذکر شده در مورد سایر زنان عمل شود.


پیگیری تغییرات خوش خیم گلاندولار  

در مورد زنان غیریائسه بدون علامت، وجود سلولهای آندومتریال خوش خیم، سلولهای آندومتریال استرومال و یا هیستیوسیت بدون اهمیت است. در حالیکه وجود سلولهای آندومتریال خوش خیم در زنان یائسه نیاز به ارزیابی آندومتر دارد. گزارش سلولهای گلاندولار خوش خیم در بیمارانی که هیسترکتومی شده اند، نیاز به بررسی بیشتر ندارد.


                                                                                                                   
پیگیری موارد CIN و AIS هیستولوژیک  

نمود هیستولوژیک عفونت HPV، به صورت CIN 1 است. اگرچه بیشتر ضایعات CIN 1 با انواع انکوژنیک HPV همراه هستند، ولی دیده شده که در CIN 1 نسبت به CIN 3، HPV-16 شیوع کمتری دارد. پیگیری موارد CIN 1 مشابه با موارد ASC-US و یا LSIL است که تست HPV آنها هم مثبت بوده و در هیستولوژی CIN گزارش نشده است. پیشرفت بیماری به سمت CIN 2 شایع نیست.


ریسک CIN 3 نهفته در میان زنانیکه در بیوپسی کولپوسکوپی آنها CIN 1 گزارش شده، به ریسک اولیه گزارش شده در سیتولوژی بستگی دارد. مطالعات KPNC نیز نشان داد که اگر بدنبال تشخیص ASC-US یا LSIL، CIN1 گزارش شده باشد، شانس تبدیل CIN1 به CIN3 کمتر است، اما در صورت تشخیص موارد HSIL، ASC-H  و AGC این احتمال اساساً بالاتر خواهد بود.


عدم تشخیص CIN 2+ در کولپوسکوپی زنانی که HSIL در سیتولوژی آنها گزارش شده، به معنی رد وجود ضایعات CIN 2+ نمی باشد، با اینحال کارسینوم نهفته بعید است. بنابراین زنان مبتلا به HSIL که روش تشخیصی سریع برایشان انجام نشده نیازمند پیگیری های با فاصله نزدیک می باشند. زنانی که اختلال سیتولوژیک شان جزئی است ریسک مشابهی برای CIN 3+ دارند خواه در کولپوسکوپیCIN 1  مشخص شده باشد خواه آنکه بدون ضایعه باشند.


زنانیکه در نمونه هیستولوژی CIN1 (بدنبال ASC-US و LSIL در سیتولوژی توأم با HPV-16 مثبت، HPV-18 مثبت و یا موارد مثبت پایدار سایر HPV های انکوژنیک) گزارش شده، باید طبق این راهنما در زیرگروه اختلالات کم اهمیت تر[10] مورد پیگیری قرار گیرند.


اداره CIN 1 در نمونه های آندوسرویکال به توجه ویژه ای نیاز دارد. در استراتژی های سنتی، توصیه به برداشت کامل در مواردی است که CIN در نمونه های اندوسرویکس گزارش شده باشد. غالباً نمونه های آندوسرویکس به ترشحات اگزوسرویکس آلوده می شوند. ریسک ابتلا به CIN 2+ در زنانی که در نمونه آندوسرویکس CIN 1 دارند، کم است.


1: Atypical Glandular Cells (= AGC)

2: Adenocarcinoma In Situ (= AIS)

3: Cytologic Adenocarcinoma In Situ (= Cytologic AIS)

4: AGC favor neoplasia or frank AIS

5: Stromal cells

6: Benign-appearing endometrial cells

7: Atypical endometrial cells

8: Atypical Glandula Cells – Not otherwise Specified

9: Diagnostic excisional procedure

10: lesser abnormalities تاریخ انتشار: 8:12:18 1399/04/02
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
ریپورت تست PCR بیماری کووید 19 اندیکاسیون های IGRA TB Test آزمایش چالش گلوکز (GCT) یافته های آزمایشگاهی در بیماران بستری مبتلا به کووید-19 بروسلوز و آزمایش های سرولوژی تشخیص تب مالت آپدیت سال 2020 انجمن سرطان آمریکا در مورد واکسن HPV نحوه پیگیری سلولهای خوش خیم اندومتر Benign Endometrial Cells (BEC) و یا سلولهای خوش خیم گلاندولار Benign Glandular Cells طبق آخرین گایدلاین ASCCP 2019 یک کامنت پراکتیکال: گزارش دهی آزمایش میکروسکوپی ادرار تست نیتریک‌اکسید بازدمی چیست؟ گایدلاین انجمن سرطان آمریکا (American Cancer Society) در مورد پیشگیری و تشخیص اولیه کانسر دهانه رحم آگلوتیناسیون و تجمع اسپرم آزمایش PTH یا اندازه گیری هورمون پاراتیروئید نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش چهارم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش سوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش دوم )
رفتن به بالای صفحه