راه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابل

راه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابل سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل هدف اصلی خود را معرفی توانمندی های آزمایشگاه، متخصصین، تجیهزات و همچنین اطلاع رسانی از خدمات آزمایشگاه و اخبار دنیای پزشکی و دانستیی های عمومی و تخصصی می داند. یکی از عمده مسائل و اهداف راه اندازی سایت اطلاع رسانی بهتر و ارائه خدمات به مراحعه کنندگان و پزشکان همکار می باشد.تا یار که را خواهد و میلش به که باشد ……………….. .
5/4/1391
رفتن به بالای صفحه