تروپونین I

این تست به صورت اورژانس و در حداقل فاصله زمانی (حدود 1 ساعت) در آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل انجام میگیرد.تاریخ انتشار: 11:34:47 9/2/1392
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه