بیوپسی روده کوچک (Small bowel biopsy)


نمونه: روده کوچک از طریق بیوپسی آندوسکوپیک یا نمونه برش داده شده  (resected specimen)

 

روش :

 بافت تازه : برای برش انجمادی (Frozen sectionژنتیک مولکولار ، فلوسیتومتری، استریومیکروسکوپی و دی ساکاریدازها

بافت فیکس شده: برای میکروسکوپ نوری ، ایمونوهیستوشیمی(IHC) و میکروسکوپ الکترونی (فیکساتیو اختصاصی)

 

کاربرد:

ارزیابی سوء جذب ، اسهال ناشناخته مداوم (مانند بیماری سلیاک، عدم تحمل قند،  ژیاردیازیس)، بیماری التهابی روده، خونریزی مجاری گوارشی و لنفوم

 

تفسیر:

 گزارش  آسیب شناس ممکن است روند بیماری را شناسایی کند که شامل نوع انتروپاتی، نوع عفونت، نوع، درجه و مرحله تومور می باشد.

 

Reference:

Montgomery ,E.Biopsy interpretation of gastrointestinal tract mucosa

:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه