بیوپسی ریه (Lung biopsy)

 

نمونه:

FNA biopsy ، بیوپسی های سوزنی برونکیال/ ترانس برونکیال، ترانس توراسیک، نمونه های ریه باز (Open lung)، لوبکتومی، پنومونکتومی.


ملاحظات نمونه گیری:

 نمونه هایی که نیاز به کشت دارند باید بصورت تازه جمع آوری شوند.

 

روش:

بافت تازه : برش انجمادی (Frozen section)، آزمایش میکروبی (باکتری، قارچ، مایکوباکتریوم و کشت در صورت نیاز)، ژنتیک مولکولی.

بافت فیکس شده : میکروسکوپ نوری، ایمونوهیستوشیمی(IHC)،  میکروسکوپ الکترونی (فیکساتیو اختصاصی).

 

کاربرد:

ارزیابی پنومونی ها (عفونی وغیرعفونی)، بیماری آلرژیک گرانولوماتوز، فیبروز ریوی،  هیپرتنشن ریه،  واسکولیت،  تومور و پنوموکونیوزیس.

تفسیر:

دسته بندی و تعیین پیش آگهی پنومونی های آلوئولار و بینابینی،  تشخیص اُرگانیسم های عفونی, تعیین نوع بیماری های گرانولوماتوز شامل سارکوئیدوز، تشخیص اختلالات واسکولار اولیه و سیستمیک، تعیین نوع پنوموکونیوزیس و تشخیص عوارض آن، تشخیص نوع تومور و تعیین درجه و مرحله آن.

 

Reference:

Corrin B pathology of the lungs.  3rd  ed Churchill livingstone 2011


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه