بیوپسی رحم (Ovarian biopsy)


نمونه: از طریق آسپیراسیون با سوزن ظریف (FNA Biopsy)،  نمونه بیوپسی گوه ای (wedge) یا نمونه انوفورکتومی

 

روش:

قبل از عمل از بیمار خون گرفته شود تا در صورت نیاز آزمایشات CEA ، CA125، آلفا فیتوپروتئین (ᾳFPگونادوتروپین جفتی انسان یا hCG  (زیر واحد بتا) بر روی آن انجام شود.

اگر ارزیابی بالینی یا فروزن سکشن به نفع بدخیمی است باید شستشوی صفاقی (برای سیتولوژی) و بیوپسی صفاقی انجام شود.

 

کاربرد :

ارزیابی توده های تخمدان که اغلب کیستیک هستند و ممکن است التهابی، عفونی یا نئوپلاستیک باشد.

 

تفسیر:

گزارش پاتولوژیست پروسه بیماری شامل نوع ، درجه و مرحله تومور را مشخص می کند.

مارکرهای سرمی ممکن است در پایش فعالیت توموری بعد از عمل کمک کننده باشد.

 

 

Refrence :

Kurman  J et al . Blaustein's Pathology of the female Genital tract


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه