بیوپسی کبد (Liver biopsy)


نمونه: ازطریق آسپیراسیون با سوزن نازک(FNA)، بیوپسی گوه ای(Wedge biopsy بیوپسی Core needle، بیوپسی لاپاراسکوپیک، بیوپسی ترانس ژوگولار یا هپاتکتومی جزئی(partial Hepatectomy)، نمونه بدست می آید.


روش:

بافت تازه: فروزن سکشن، کشت میکروبی، آنالیز شیمیایی یا آنزیمی، ژنتیک مولکولار

 بافت تثبیت شده: میکروسکوپ نوری، IHC، میکروسکوپ الکترونی (فیکساتیو اختصاصی)

اگر شک به بیماری های ذخیره ای گلیکوژن وجود دارد در الکل فیکس شود.

 

کاربرد:

آنزیم های کبدی غیر طبیعی، هپاتیت ها، بیماری های مزمن کبدی، انفیلتراسیون های چربی در کبد، اختلالات متابولیک (مانند هموکروماتوز، بیماری ویلسون، بیماری های ذخیره ای گلیکوژن)، ارزیابی کبد بعد از پیوند، تشخیص و یا درجه بندی (Staging) کارسینوماهای اولیه و متاستاتیک و لنفوم.

تفسیر:

 تشخیص اتیولوژی، دسته بندی و پروگنوز بیماری های حاد ومزمن کبدی، تشخیص ارگانیسم های عفونی، نوع و Stage تومور، تشخیص بیماری های ذخیره ای و اختلالات کمبود آنزیمی.

 

Reference:

Burt AD et al. Pathology of the liver 2011 .Churchill livingstone

:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه