سیتولوژی مایع کیست (Cyst  fluid cytology)


نمونه: مایع کیست از هرقسمتی (تیروئید، تخمدان، پستان، ....)


ملاحظات نمونه گیری:

 باید هرچه سریعتر بعد از آسپیراسیون به آزمایشگاه فرستاده شود

 اسمیرهای مستقیم مرطوبی که با اتانول 95% فیکس شده اند و یا اسمیرهای مستقیم خشک شده در هوا 

در لحظه آسپیراسیون باید تهیه شوند
 
اگر با بیشتر از 24 ساعت تاخیر میخواهید مایع را به آزمایشگاه  بفرستید باید در یخچال بگذارید یا به 

همان اندازه مایع اتانول 50% به آن اضافه کنید

 

روش: رنگ آمیزی  پاپا نیکولا، رومانوفسکی و هماتوکسیلن-ائوزین( H&E)

کاربرد: بررسی ضایعات کیستی در محل های مختلف برای تعیین ماهیت فرآیند زمینه ای.

تفسیر :

تشخیص پروسه های خوش خیم و بدخیم ) تفسیر ضایعات با درجه پایین و حدواسط  به خاطر تغییرات مورفولوژیک کم می تواند مشکل باشد(

 تغییرات واکنشی و دژنراتیو شدید در مایعات خوش خیم ممکن است بصورت آتیپی هسته ای مشاهده گشته و منجر به تشخیص اشتباه و دو پهلو گردد.

اطلاعات بالینی برای تفسیر بعضی از موارد ممکن است الزامی باشد.

 

Reference:

1.      Orell SR, Sterrett GF. Orell and Sterrett̓s fine needle aspiration cytology.

2.       Gray W and  MCKee GT. Diagnostic cytopathology. Churchill livingstone 2010


:تصاویر
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه