بیوپسی مغز استخوان (Bone Marrow Biopsy):


نمونه:

نمونه از ستیغ ایلیاک خلفیPosterior iliac crest) ) برداشته می شود.

در کودکان ممکن است از درشت نی (Tibia) گرفته شود.

در شرایط خاص ممکن است در بالغین از جناغ سینه (Sternum)گرفته شود.

 

روش:

در صورت درخواست ایمونوفنوتایپ سلولی (به روش فلوسیتومتری)، سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی، کشت باکتری (از جمله باسیل اسید فاست یا AFB) نمونه باید در تثبیت کننده (فیکساتیو) مناسب گذاشته شود و در آزمایشگاه دکلسیفیه شود.

 

کاربرد: 

 شمارش سلول خونی غیر طبیعی

تشخیص، مرحله بندی(Staging) و میزان پیشرفت لوسمی، سندرم میلودیسپلاستیک، نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو، مولتیپل میلوما و لنفوم

بررسی آنمی لکواریترو بلاستیک: ارتشاح مغز استخوان با کارسینوم متاستاتیک، آمیلوئید، اختلالات گرانولوماتوز

تشخیص آنمی سیدروبلاستیک ، هیپوپلازی، آپلازی مغز استخوان

ارزیابی دلیل کاهش سلولی (کاهش تولید یا تخریب محیطی)

گاهی برای تشخیص عفونت مفید است : مایکوباکتریوم ها، تیفوئید و بروسلوزیس

بندرت برای ارزیابی بیماری های ذخیره لیزوزومی(Lysosomal storage disease)

تفسیر:

ارزیابی هماتوپوئزیس شامل سلول های هماتوپوئتیک (سلول های بنیادی خونساز)

تشخیص سلول های غیرطبیعی و تشخیص ارتشاح مغزاستخوان

Reference:

1.       Bain BJ et al. Bone marrow pathology Blackwell science

2.       Brunning RD. MCkenna RW. Tumors of the bone marrow. Atlas of tumor   pathology Washington DC: AFIP      

 

تصاویر:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه