معرفی آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل به عنوان آزمایشگاه تائید در بیماری های متابولیکآزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رازی بابل به عنوان آزمایشگاه تائیدی غربالگری بیماری های متابولیک ارثی از سوی وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی معرفی گردید.تاریخ انتشار: 15:3:25 1401/01/28
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه