دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
اخبار آزمایشگاه رازی
راه اندازی تست کالپروتکتینراه اندازی تست کالپروتکتین
این تست به صورت همه روزه در آزمایشگاه رازی بابل انجام میگیرد.
تاریخ ارسال: 17:40:8 4/11/1391
راه اندازی تست Allergy Screenراه اندازی تست Allergy Screen
Allergy ScreenThe test is an immunoblot assay for the quantitative determination of circulating allergen-specific IgE in human serumبا توانایی تشخیص 30 ماده آلرژن Panel 30 Mix LY كنه خانگي Dermatophagoides Pteronyssi ...
تاریخ ارسال: 17:16:53 4/11/1391
Procalcitonin, Serum
Useful ForDiagnosis of bacteremia and septicemia in adults and children (including neonates) Diagnosis of renal involvement in urinary tract infection in children Diagnosis of bacterial infection in neutropenic patie ...
تاریخ ارسال: 12:44:45 29/9/1391
Antimullerian Hormone (AMH), Serum
Useful ForAssessment of menopausal status, including premature ovarian failure Assessing ovarian status, including follicle development, ovarian reserve, and ovarian responsiveness, as part of an evaluation for infer ...
تاریخ ارسال: 10:48:48 26/9/1391
تستهای جدید:
CalprotectinInterpretationCalprotectin is a neutrophilic marker specific for inflammation in the gastrointestinal tract. It is elevated with infection, post-infectious IBS, and NSAID enteropathy. Fecal calprotectin c ...
تاریخ ارسال: 17:26:57 22/9/1391
تستهای جدید آزمایشگاه رازیتستهای جدید آزمایشگاه رازی
پزشکان محترماحتراما باطلاع ميرساند که تستها و روشهای نوين زير از هم اکنون در آزمايشگاه پاتوبيولوژی رازی بابل ارائه شده و قابل انجام ميباشند :1- Anti Mullerian Hormone 2-Procalcitonine3-Calcitonin4-EPO5-Adrenalin,Nora ...
تاریخ ارسال: 10:47:5 8/6/1391
راه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابلراه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابل
سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل هدف اصلی خود را معرفی توانمندی های آزمایشگاه، متخصصین، تجیهزات و همچنین اطلاع رسانی از خدمات آزمایشگاه و اخبار دنیای پزشکی و دانستیی های عمومی و تخصصی می داند. یکی از عمده مسائل و ...
تاریخ ارسال: 2:17:39 5/4/1391
  
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه