نام بنت الهدی بنت الهدی آقابابايي امیر
 نام خانوادگی آقابابايي امیر
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام جانعلی جانعلی ابراهیمی
 نام خانوادگی ابراهیمی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-222+
 نام حسین حسین احمدزاده
 نام خانوادگی احمدزاده
 ایمیل ahmadzadeh@razilab.ir
 سمت مسئول Server
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 243
 نام صابر صابر اسماعيل تبار
 نام خانوادگی اسماعيل تبار
 ایمیل Jasa210@Gmail.com
 سمت تکنسین فنی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن
 نام منصور منصور اسماعيل نيا
 نام خانوادگی اسماعيل نيا
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-221
 نام منیره منیره اسماعیل جعفري
 نام خانوادگی اسماعیل جعفري
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 نام میترا میترا اسکندري طوری
 نام خانوادگی اسکندري طوری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-235+
 نام غريب رضا غريب رضا اصغری
 نام خانوادگی اصغری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-227+
 نام معصومه معصومه اکبريان طبری
 نام خانوادگی اکبريان طبری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 نام محرم بانو محرم بانو بابازاده
 نام خانوادگی بابازاده
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-214+
 نام علی علی باقرزاده
 نام خانوادگی باقرزاده
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-220+
 نام پوران پوران براري سوادکوهي
 نام خانوادگی براري سوادکوهي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام حامد حامد براري سوادکوهي
 نام خانوادگی براري سوادکوهي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام مژگان مژگان بشارت
 نام خانوادگی بشارت
 ایمیل
 سمت مسئول بخش اداری
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-215+
 نام فرهاد فرهاد بوداغی
 نام خانوادگی بوداغی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام محمد محمد پورعلیجان
 نام خانوادگی پورعلیجان
 ایمیل
 سمت مسئول بخش PCR
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-235+
 نام محمدعلی محمدعلی پورهاشم
 نام خانوادگی پورهاشم
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-211
 نام سيد اسداله سيد اسداله ترابی
 نام خانوادگی ترابی
 ایمیل
 سمت مسئول بخش هورمون شناسی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-229+
 نام امید امید حق شناس
 نام خانوادگی حق شناس
 ایمیل Ohaghshenas@yahoo.com
 سمت مسئول بخش بیوشیمی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام محمدتقي محمدتقي حکیمی
 نام خانوادگی حکیمی
 ایمیل Rouzbehhakimi@gmail.com
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-229+
 نام اسکندر اسکندر حیدری
 نام خانوادگی حیدری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام حسينجان حسينجان خسروي
 نام خانوادگی خسروي
 ایمیل
 سمت سرپرست پشتیبانی
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-234+
 نام محمد محمد خلیلی
 نام خانوادگی خلیلی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام محمد علی محمد علی دوستی
 نام خانوادگی دوستی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-220+
 نام سمانه سمانه رحمتی
 نام خانوادگی رحمتی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام فاطمه فاطمه رستگاري
 نام خانوادگی رستگاري
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام زهرا زهرا رمضانعلی زاده
 نام خانوادگی رمضانعلی زاده
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-209+
 نام شهربانو شهربانو رمضانعلی زاده
 نام خانوادگی رمضانعلی زاده
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-213+
 نام طیبه طیبه رمضاني
 نام خانوادگی رمضاني
 ایمیل
 سمت مسئول بخش میکروبیولوژی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-219+
 نام سپیده سپیده سلامي کناری
 نام خانوادگی سلامي کناری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام ولی ولی شعبانی فرد
 نام خانوادگی شعبانی فرد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-220+
 نام انسیه انسیه شفیق
 نام خانوادگی شفیق
 ایمیل
 سمت مسئول فنی
 تحصیلات متخصص پاتولوژی
 آدرس و تلفن 981112196820-237+
 نام فرهنگ فرهنگ شیرزاد
 نام خانوادگی شیرزاد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-228+
 نام محمد محمد صالحي عمران
 نام خانوادگی صالحي عمران
 ایمیل
 سمت مسئول بخش ویرولوژی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-230+
 نام کوروش کوروش ضياپور
 نام خانوادگی ضياپور
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام محمد علی محمد علی طالبی
 نام خانوادگی طالبی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-227+
 نام آتنا آتنا طالبی طادی
 نام خانوادگی طالبی طادی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 نام آوا آوا طلوعی
 نام خانوادگی طلوعی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام محمود محمود عالم زاده گرجي
 نام خانوادگی عالم زاده گرجي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-221
 نام منصور منصور عالم زاده گرجي
 نام خانوادگی عالم زاده گرجي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام مجتبی مجتبی عسکردون
 نام خانوادگی عسکردون
 ایمیل askardoon@radedanesh.ac.ir
 سمت مسئول بایگانی
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن 7877
 نام فاطمه صغري فاطمه صغري غلامي
 نام خانوادگی غلامي
 ایمیل
 سمت مسئول صندوق
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-209+
 نام مهدی مهدی غلامي بهنميري
 نام خانوادگی غلامي بهنميري
 ایمیل mgholami.b@gmail.com
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن
 نام محسن محسن فاضل
 نام خانوادگی فاضل
 ایمیل
 سمت مسئول ایمنی و بهداشت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-229+
 نام محمود محمود فخرايي
 نام خانوادگی فخرايي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن
 نام زهرا زهرا فغان زاده گنجی
 نام خانوادگی فغان زاده گنجی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-235+
 نام محمود محمود فلاحتگر
 نام خانوادگی فلاحتگر
 ایمیل
 سمت مسئول بخش سرولوژی
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام فاطمه فاطمه قائمی امیری
 نام خانوادگی قائمی امیری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-242+
 نام محمد محمد قلی نیا
 نام خانوادگی قلی نیا
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-220+
 نام فاطمه فاطمه قمي بیشه
 نام خانوادگی قمي بیشه
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 نام فاطمه فاطمه گاوزن درونکلا
 نام خانوادگی گاوزن درونکلا
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام انسیه انسیه محسني افشار
 نام خانوادگی محسني افشار
 ایمیل e.afshar66@yahoo.com
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-214+
 نام رمضانعلی رمضانعلی محسني کلاگر
 نام خانوادگی محسني کلاگر
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام عبدالرضا عبدالرضا محمدقلي پور
 نام خانوادگی محمدقلي پور
 ایمیل
 سمت مسئول کنترل کیفی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-226+
 نام مهسا مهسا محمدنتاج
 نام خانوادگی محمدنتاج
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 نام سمانه سمانه محمودی وانعلیا
 نام خانوادگی محمودی وانعلیا
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 نام امراله امراله مصطفی زاده
 نام خانوادگی مصطفی زاده
 ایمیل
 سمت مسئول بخش ایمونولوژی
 تحصیلات PhD
 آدرس و تلفن 981112196820-226+
 نام الهه الهه مهدوي
 نام خانوادگی مهدوي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 نام زهرا زهرا موسوي طبری
 نام خانوادگی موسوي طبری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-209+
 نام سمیا سمیا مومني آهنگر
 نام خانوادگی مومني آهنگر
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-223+
 نام سیدصفر سیدصفر ميررمضاني
 نام خانوادگی ميررمضاني
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن
 نام محمد محمد میکانيکي
 نام خانوادگی میکانيکي
 ایمیل
 سمت مسئول بخش انگل شناسی
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-222
 نام حمیدرضا حمیدرضا نعمت الهي
 نام خانوادگی نعمت الهي
 ایمیل
 سمت مسئول بخش هماتولوژی
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-227+
 نام خدیجه خدیجه نوذري
 نام خانوادگی نوذري
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-214+
 نام قاسمعلی قاسمعلی نیکنفس
 نام خانوادگی نیکنفس
 ایمیل
 سمت سوپروایزر
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-205+
 نام فاطمه فاطمه هدايتي راد
 نام خانوادگی هدايتي راد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن 981112196820-212+
 نام فهیمه فهیمه هزارجريبي
 نام خانوادگی هزارجريبي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام عصمت عصمت يعقوبي
 نام خانوادگی يعقوبي
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس ارشد
 آدرس و تلفن 981112196820-228+
 نام مریم مریم کاوسی داودی
 نام خانوادگی کاوسی داودی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کاردان
 آدرس و تلفن 981112196820-207+
 نام المیرا المیرا کلانتری
 نام خانوادگی کلانتری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات کارشناس
 آدرس و تلفن 981112196820-208+
 نام یدالله یدالله یدالله پور
 نام خانوادگی یدالله پور
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن
رفتن به بالای صفحه